La data de 25.05.2018 a intrat în vigoare Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”), act normativ care asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci când noi suntem obligați să răspundem noilor modificări legislative. Vom afișa cea mai actuală versiune pe www.psihocoach.ro. Orice modificare notabilă sau în măsură să afecteze utilizarea site-ului de către tine îți va fi comunicată aici și/sau utilizând datele de contact disponibile.

Site-ul www.psihocoach.ro utilizează fișiere de tip cookie. Mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor poți găsi accesând Politica de cookie-uri.

Acordăm o atenție deosebită confidențialității datelor cu caracter personal și protejării drepturilor clienților și partenerilor noștri.

În consecință, dorim să vă comunicăm anumite informații relevante cu privire la prelucrările de date cu caracter personal realizate de societatea noastră:

Înțelesul unor termeni: Pentru ca informațiile pe care vi le furnizăm prin prezentul document să fie cât mai clare, explicăm în continuare înțelesul anumitor termeni utilizați mai jos, așa cum sunt ei definiți de legislația aplicabilă:

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„Operator” înseamnă persoana care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

„Persoana împuternicită de operator” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„Destinatar” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism cărora (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal.

Categorii de date prelucrate: Societatea noastră desfășoară mai multe tipuri de prelucrări de date cu caracter personal. Informatiile prelucrate, modalitatea de colectare și celelalte condiții ale prelucrărilor de date variază în funcție de scopul fiecărei operațiuni de prelucrare și temeiul sau legal. În general, noi prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal: Nume și prenume, adresă, conturi social media, număr de telefon, adresă de email. Este posibil ca, de la caz la caz sau în situații ocazionale, să prelucrăm și alte date cu caracter personal, astfel cum vom informa persoanele vizate în fiecare situație punctuală în parte. Cele mai multe informații le colectăm direct de la dvs. (de exemplu, prin completarea unui formular de pe site). Majoritatea informațiilor sunt cele descrise mai sus, dar pot exista situații în care colectăm date de la terți (de exemplu, parteneri, platforme). Pe lângă informațiile indicate mai sus, este posibil să colectăm și următoarele informații, în funcție de circumstanțe:

Modul în care interacționați cu site-ul/site-urile noastre (de exemplu, informații despre cum și când ne accesați site-ul sau ce dispozitiv folosiți pentru a accesa site-ul). Pentru mai multe informații în acest sens, vă invităm să citiți și Politica noastră privind utilizarea modulelor cookie.

Informații furnizate atunci când completați formulare sau chestionare pentru accesul la cursurile video;

Conținutul mesajelor trimise prin sisteme de mesagerie și email. În situația în care efectuați achiziții, se vor colecta anumite informații de plată (datele de pe card), însă vor fi stocate de partenerii noștri procesatori într-un mod pe care noi nu îl putem citi și nu putem avea acces la respectivele date.

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrărilor de date: În această secțiune prezentăm scopul în care folosim datele cu caracter personal și identificăm temeiurile legale pe care ne bazăm fiecare prelucrare de date personale. Societatea noastră prelucrează datele cu caracter personal în principal în următoarele scopuri:

reclamă, marketing și publicitate;

furnizarea serviciilor oferite de societatea noastră;

participarea dvs. la evenimentele, activitățile și / sau concursurile organizate de noi;

facturare;

pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări;

pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice; 

vom prelucra datele tale de navigare în scopuri analitice și statistice, adică pentru înțelegerea modului în care utilizatorii interacționează cu site-ul nostru și astfel să îi putem aduce îmbunătățiri;

analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră;

în orice scop aferent și/sau auxiliar oricăror dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la ultimele evoluții în domeniu, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele noastre sau alte evenimente promoționale. Prelucrările de date cu caracter personal sunt realizate numai în baza unui temei legal, în conformitate cu dispozițiile GDPR. Temeiurile legale ale operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi următoarele:

îndeplinirea unor obligații legale ale Operatorului (îndeplinirea obligațiilor fiscale, de ținere a unor evidențe solicitate de lege, etc.);

consimțământul dvs. liber exprimat (în cazul participării la evenimentele, activitățile și / sau concursurile organizate de noi, în situația abonării la newsletter-ul nostru, precum și în alte situații punctuale, când consimțământul dvs. este manifestat în mod expres și lipsit de echivoc);

interesul legitim al Operatorului (reclamă, marketing și publicitate pentru serviciile pe care le oferim și promovarea imaginii Operatorului, furnizarea serviciilor oferite de societatea noastră către alte persoane, respectarea și exercitarea drepturilor noastre);

executarea unui contract la care sunteți parte sau realizarea demersurilor, la cererea dvs., înainte de încheierea unui contract. Atunci când vă rugăm să completați datele personale pentru a vă oferi acces la anumite funcționalități sau servicii ale site-ului, vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii, deoarece acestea sunt informații de care avem nevoie pentru a vă putea furniza serviciul sau pentru a vă oferi acces la funcționalitatea respectivă. Vă rugăm să rețineți că, dacă decideți să nu ne furnizați aceste informații, este posibil să nu puteți finaliza înregistrarea dvs. ca utilizator sau să nu puteți beneficia de aceste servicii sau funcționalități.

Perioada stocării datelor: Datele dvs. personale vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. Prin urmare, perioada de păstrare a datelor diferă în funcție de scopul fiecărei prelucrări de date. În cazul în care legislația aplicabilă stabilește anumite termene pentru păstrarea informațiilor, atunci datele vor fi păstrate pe întreaga perioadă impusă de lege. În general, datele utilizate în relațiile contractuale dintre societatea noastră și partenerii săi vor fi păstrate pe perioada derulării acestei relatii contractuale, precum și pe perioada curgerii termenului de prescripție pentru fiecare dintre raporturile juridice desfășurate. Pentru fiecare prelucrare de date în alte scopuri se vor stabili termenele de păstrare a datelor rezonabile și care să nu depășească perioada necesară îndeplinirii scopurilor respectivei prelucrări. În anumite cazuri particulare (cum ar fi, dar fără a se limita la: accidente, apariția unor situații litigioase, comiterea de infracțiuni sau contravenții, solicitări ale unor autorități publice, etc.), datele vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de timp necesară lămuririi în mod definitiv a evenimentului respectiv.

Marketing direct: În măsura în care am obținut consimțământul dvs. prealabil sau sunteți deja un client al companiei, putem utiliza tehnologii de marketing direct utilizând informațiile colectate despre dvs. În prezent transmitem mesaje comerciale pe email (email marketing) către persoanele care și-au exprimat consimțământul în acest sens în prealabil. Cum puteți renunța la marketing direct? Vă puteți opune marketingului direct și/sau vă puteți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare email („unsubscribe”) sau prin transmiterea unei cereri în acest sens pe email-ul menționat pe site.

Drepturile dvs. în calitate de persoane vizate: În calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul de informare și de acces la datele pe care ni le furnizați;

Dreptul de acces presupune dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

scopurile prelucrării;

categoriile de date cu caracter personal prelucrate;

destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;

acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs., orice informații disponibile privind sursa acestora;

existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dreptul de a solicita rectificarea datelor dvs. personale, atunci când sunt inexacte; acesta include și posibilitatea de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;

Dreptul de a solicita ștergerea datelor și/sau restricționarea prelucrării acestor date, precum și dreptul de a vă opune prelucrării, în cazurile și condițiile stabilite de GDPR; Avem obligația de a șterge datele dvs. personale atunci când:

datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

vă opuneți prelucrării realizate în temeiul interesului legitim al Operatorului și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, sau atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct;

datele au fost prelucrate ilegal;

datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Operatorului. Obligația de ștergere a datelor nu se aplică atunci când prelucrarea este necesară:

pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea;

din motive de interes public în domeniul sănătății publice;

în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: – contestati exactitatea datelor, pentru o perioada in care putem verifica exactitatea datelor; – prelucrarea este ilegala, iar dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, sau v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate. În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrărilor de date realizate în temeiul interesului legitim al Operatorului, inclusiv creării de profiluri; în această situație, Operatorul nu va mai prelucra datele dvs., cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la portabilitatea datelor, în cazul în care temeiul prelucrării datelor este consimțământul dvs. sau încheierea ori executarea unui contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate. Aveți de asemenea dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care acest lucru este tehnic posibil și nu afectează drepturile și libertățile altor persoane.

Dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care vă aflați în mod obișnuit, locul de muncă sau locul presupus al încălcării, dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă prevederile GDPR.

Modul de exercitare a drepturilor: În vederea exercitării drepturilor menționate mai sus, vă puteți adresa prin scris, cu o cerere datată și semnată, la adresa sediului Operatorului. Drepturile persoanei vizate pot fi exercitate și prin intermediul unei cereri trimise pe email la adresa menționată pe site-ul nostru. Cererea trebuie să conțină informații pentru a vă putea identifica (nume, prenume, adresa de email) și o descriere clară a dreptului pe care doriți să îl exercitați și a informațiilor pe care doriți să le obțineți.

Securitatea datelor: Operatorul a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal împotriva prelucrărilor neautorizate sau ilegale, precum și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale. Cu toate acestea, nicio metodă de transmitere sau stocare electronică nu este complet sigură și nu putem garanta securitatea absolută a datelor dvs. cu caracter personal. Vă recomandăm să luați toate măsurile necesare pentru a vă proteja datele cu caracter personal.

Date de contact: Pentru orice întrebări, nelămuriri, exercitare a drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată sau pentru a ne notifica în legătură cu orice aspect privind prelucrarea datelor dvs. personale, vă rugăm să ne contactați la adresa de email menționată pe site.

Aceasta este Politica noastră de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă rugăm să o citiți cu atenție și să ne contactați dacă aveți orice întrebări sau nelămuriri.